Ana sayfa » Sektörel » Tek Sayılık Süreli Yayınlar Bibliyografyası

Tek Sayılık Süreli Yayınlar Bibliyografyası

Âgâh Basurcu'nun logosu
Türklerin matbaayı kullanmaya başlamasından harf inkılâbına kadar geçen 100 yıllık sürede yayın hayatına atılmış süreli yayınlardan tek sayı yayımlanabilen, bazıları sadece şahıslarda bulunup araştırmacıların kullanabileceği kütüphanelere ulaşamamış, gazete, dergi, yıllık, nevsal ve salnâmelerin kısa bibliyografyası bu çalışma ile araştırmacıların istifadesine sunulmaya çalışılacaktır.

Süreli yayınlar yapıları gereği yayınlandıkları dönemin şartlarını anlamamıza yardımcı olan kaynakların başında gelmektedir. Şekli ve türü ne olursa olsun gazete ve dergiler hiç kapanmamak niye-tiyle yayın hayatına başlamakla birlikte bunu sürdürebilen yayın sayısı büyük çoğunlukla sınırlı kalmaktadır.

Ülkemizde gerek Osmanlı İmparatorluğu, gerekse Cumhuriyet döneminde yayımlanan süreli yayınları duyuran katalog ve bibliyografyaların sayısının arzulanan düzeyde olmaması süreli yayınların yaşam sürelerinin tam olarak tespitinde güçlük çekmemize yol açmaktadır.

Bu açıdan bakıldığında, Osmanlı basınının 1828 yılında başlayan ve 1928 yılında Harf İnkılâbı ile sona eren Arap harfleriyle gazete ve dergi çıkarma serüveninin 100 yıllık döneminde sadece 1 sayı çıkarıla-bilen süreli yayın sayısı hiç de azımsanmayacak bir sayıdadır.

2600 Civarında Mevkute

Arap harfleriyle basılmış süreli yayınlar için müracaat edebileceğimiz katalog, bibliyografya ve makalelerin taranması ayrıca meslek hayatım boyunca içerisinde yer aldığım projelerde elde ettiğim bilgilerin bir araya getirilmesi sonucunda “Osmanlı basın tarihinde tek sayı yayımlanabilen süreli yayınlar 18281928” bibliyografyası ortaya çıkmıştır

Osmanlı İmparatorluğu’nda yayımlanan ilk süreli yayın olan Vakayii Mısriyye’den (12 Cemaziyelevvel 1244 / 20 Kasım 1828) Harf İnkılabı’na (1/3 Kasım 1928) uzanan devrede mevcut katalog ve bibliyografyalar vasıtasıyla varlığından haberdar olabildiğimiz “OsmanlıTürk / Eski Harfl i Türkçe” üst başlığıyla tanımlanarak kayıt altına alınan süreli yayınlar

yaklaşık olarak 2600 civarındadır. Milli Kütüphane1 tarafından 2325, Hasan Duman2 tarafından ise gazete ve dergilerde 2526, salname ve nevsâllerde 107 farklı süreli yayın listelenmiş ancak bu listelemelerde görülen eksiklikler ile kayıtlara girememiş süreli yayınların varlığı, yayınların isim değişikliklerinin kayıt altına alınmalarındaki karmaşa ve süreli yayın olmadığı halde süreli yayın işlemi görmüş eserlerin varlığı gerçek yayın sayısına ulaşmamızı şu an için engellemektedir.

Tek Sayı Basılan 302 Süreli Yayın

Bu çalışmada; Türklerin matbaayı kullanmaya başlamasından harf inkılâbına kadar geçen sürenin son 100 yıllık döneminde yayın hayatına atılmış olan süreli yayınlardan tek sayı yayımlanabilen, bazıları sadece şahıslarda bulunup araştırmacıların kullanabileceği kütüphanelere ulaşamamış, gazete, dergi, yıllık, nevsal ve salnamelerin kısa bibliyografyası araştırmacıların istifadesine sunulmaya çalışılacaktır.

Aslında bu bibliyografya, aşağıda tespiti yapılıp listelenen şimdilik 302 süreli yayındaki yazı, haber, reklam ve yazıların toplu bir dizini olarak planlanmış bir çalışmanın temelini teşkil etmektedir. Çalışmanın tamamlanması zaman alacağından burada sadece kısa bibliyografik künyeler paylaşılarak ilgili yayınların varlıklarından araştırmacıları ve konuyla ilgilenenleri haberdar etmenin ilk anda daha fazla yarar sağlayacağı düşünülmüştür.

1  Eski harfli Türkçe süreli yayınlar toplu kataloğu. Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı, 1987.

2 Başlangıcından harf devrimine kadar OsmanlıTürk süreli yayınlar ve gazeteler bibliyografyası ve toplu kataloğu: 18281928 / Hasan Duman, Ankara, Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı. 2000, cilt 13. Osmanlı Salnâmeleri ve Nevsalleri Bibliyografyası ve Toplu Kataloğu / Hasan Duman, 2. bs. Ankara, Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı. 2000, cilt 12..

Burada süreli yayın duyuran basılı/elektronik bibliyografyalar ve kütüphane kataloglarıyla değişik makalelerde 2. sayısı hakkında herhangi bir kayıt bulunmayan yayınlar ile süreli yayınların (özellikle gazetelerin) isim değiştirmeleri sırasında tek sayı olarak çıkanlar değerlendirmeye alınmıştır.

Bu derleme kataloglara yansıyan kısmı verdiği için gerçek durumu yansıtan bir değerlendirme olmadığı unutulmamalıdır. Listede yer alan yayınların ikinci bir sayısı hakkında malumatı olanların bu bilgiyi paylaşmaları durumunda hazırlamakta olduğumuz yayın için önemli bir katkı sağlayacaktır. Son dönemde sayıları artmakta olan yerel basın tarihi çalışmaları içerisinde Osmanlı dönemi süreli yayınları da yer almakla birlikte buradaki bilgilerin çok büyük bir kısmı kaynakça kısmında verilen yayınlar kullanılarak derlenmiş olduklarından liste dışında tutmamıza neden olmuştur.

Bibliyografik tanımlamadaki eksik ve yanlışlıkları, yayıncı / yayın yeri değişimleri, fiziki değişimlerin oluşturduğu yanlış değerlendirmeleri, isim değişikliklerinin ilişkilendirilmesini, OsmanlıTürk süreli yayını olmayanların ayıklanmasını, tam koleksiyon olarak tespiti yapılamayan yayınların gerçekte kaç sayı çıktıklarının belirlenmesini vb. birçok açıdan birlikte değerlendirmediğimiz sürece kesin sayıya ulaşmamız zordur. Eksik olarak farklı kütüphaneler / koleksiyonlar içerisinde yer alan yayınları bir araya getirerek yapılacak ortak bir çalışmayla net süreli yayın sayısına ulaşmamız mümkün olacaktır.

Bu açıdan baktığımız zaman 22 Teşrînievvel 1333/ 1917  15 Nisan 1963 tarihleri arasında hem Arap harfl i hem de Latin harfl i olarak yayımlanmış olan Vakit gazetesinin yayın hayatı süresince gerek mürettip (dizgici) gerek musahhih (düzeltmen) hatalarıyla ortaya çıkan sayı tablosu açıklamaya çalışılan değerlendirmeye niçin ihtiyaç olduğunu daha iyi ortaya koymaktadır.

Sayılardaki Garip Hatalar

Bu paragrafta yer alan ifadeler birçok kişiye belki gereksiz bir çaba olarak gelebilir. Ancak süreli yayınlarımız için yapacak çok işimizin olduğunu ortaya koyması açısından iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum ve bunu zaruri bir açıklama olarak görüyorum:

“Gazetenin 2028, 3453, 3466, 3507, 3691, 3919, 3975, 7730, 7761, 87618780, 9332, 9596, 9640, 9775, 10346, 10523, 12511, 12517, 12533, 12569, 12625, 12639, 12653, 12659, 17994, 18012. sayıları farklı tarihte iki kere, 9061. sayı farklı tarihte üç kere yayınlanmıştır.

 1. sayı yerine 5482 yazılmış, 5585. sayıdan 5589. sayıya atlanmış, 5645. sayıdan tekrar 5644. sayıya, 8780. sayıdan da 8761. sayıya dönülerek; 9525. sayıdan 9553. sayıya atlanarak tarih düzenli olmak üzere devam edilmiştir.
 2. sayılar 17201721, 10010. sayı 11000 olarak yazılmış; 10064. sayıdan 10067. sayıya, 10086. sayıdan 10089. sayıya, 12556. sayıdan 12567. sayıya atlanmış; 12595. sayıdan ise 12561. sayıya dönülmüştür.
 3. sayıdan (28 Şubat 1953) 17718’e (1 Mart 1953) tam 5000 sayı atlanmış, 17938. sayısı yerine 17880, 1830418307. sayıları da 1110411107 olarak yazılmıştır.
 4. sayıdan (tam 900 sayı atlanarak) 19842’ye geçilirken, bu sefer de 19927’den 11828’e (tam 8100 sayı) geri dönülmüştür. 12197. sayı da yine tarihleri düzenli olmak üzere 3 kez tekrarlanmıştır.”3

Verilen bu örnekte yer alan tarihleri farklı ancak aynı numarayı taşıyan sayılarda yer alan herhangi bir bilginin ister akademik ister popüler bir çalışmada kullanılması durumunda verilecek referansı kullanmak isteyecek olan diğer araştırmacıların doğru sayıya ulaşamamaları durumunda ilk araştırmacının yanlış kaynak verdiği düşünülecek, doğru bilgiye erişim noktasında sıkıntı yaşanacaktır.

Bir başka çarpıcı örnek ise Dr. Abdullah Cevdet tarafından yayımlanmış olan İctihad dergisiyle karşımıza çıkmaktadır; (İctihad, Cehd, İşhad, İştihad, Alem, İştihad Eski İctihad) başlıklarıyla yayımlanmış, bu başlıklardan Cehd dört farklı kütüphanemizde ayrı bir yayın gibi kayıt altına üstelik yanlış olarak Ceht imlasıyla alınmış, bir kütüphanemizin basılı katalogunda Cihet olarak kayıt edilmiş, Âlem: Sanayi ve Ticaret Mecmuası, “Âlemi Sanayi ve Ticaret Mecmuası” olarak alınmış, İşhad, İştihad, İştihad Eski İctihad başlıklarına ise hiçbir koleksiyonda not halinde bile yer verilmemiştir.

Aynı şekilde en çok isim değiştiren süreli yayınlarımızdan 16 farklı adla şimdilik 24 kez isim değiştiren Alemdar gazetesinin farklı başlıklarda (Alemdar, Şehrah, Hemrah, Darbe, Nevrah, Yeni Yol, Meslek, Bedahet, Mukavemet, Haberdar, Hedef, Azim, Teşrih, Takvimli Gazete, Alem, Asildar) çıkan nüshalarının Milli Kütüphane’de sadece iki farklı ismi kayıt altına alınabilmiş, diğerlerinin isimleri ise verilmemiştir.

Örneklerini çoğaltabileceğimiz bu gibi sorunları halletmek ancak tüm süreli yayınların kopyalarının veya orijinal nüshalarının bir araya getirilerek üzerinde çalışılması ile mümkündür. 302 yayından bazıları sadece kişisel arşivimde olan 250 tanesinin kopyası elimde bulunmaktadır. dolayısıyla yapılacak ortak çalışmaya kopyaların kullandırılması yoluyla destek olmaya hazırım. Bu çalışmayla yapılacak böyle bir işbirliğine küçük bir katkı sağlayabilmeyi ümit ediyorum.

Bibliyografya

 1. Abdülhamid : Londra 3 Kânûnuevvel 19014.
 2. Adalet : Ayda bir defa neşrolunur. Paris: 1 Kânû-nusânî 13235.
 3. Adâlet : Cenûbî Slav Müslümanları Fırka-i Siyâsi-yesi’nin salnâmesidir. Saraybosna 1338-39/1920.
 4. Adana’ya Doğru : Cumartesi günleri neşrolunur Türk gazetesi. Kayseri 22 Kânûnuevvel 1335 / 1919 / 30 Rebîulevvel 1338 (2 sayfa).
 5. Âfitâb : Menâfi i mülk ve millete hâdim âsâr için sahifelerimiz açıktır, şimdilik haftada bir defa per-şembe günleri neşrolunur siyasî, ilmî, edebî ga-zetedir. Rodos 7 Cemâziyelevvel 1325 / 14 Mayıs 1327 / 27 Mayıs 1909 (4 sayfa). Not: Bu yayın mev-cut katalog ve bibliyografyalarda yer almayan şahsi koleksiyonumuzda bulunan bir gazetedir.
 6. Âfitab : Onbeş günde bir neşrolunur risâledir. İstan-bul 19 Teşrînievvel 1328 (16 sayfa, resimli.).
 7. Âfitâb-ı Maârif: Fünûn, riyâziyye, felekiyyât, fenn-i mîmârî, ameliyât-ı bahriyye, kimya, ilm-i hayvâ-nat, teşrihin umum hayvanâta tatbiki, made-niyyât, fenn-i tabakatü’l-arz, fenn-i orman, fenn-i ziraat, idare-i umûr-ı devlet, ilm-i âsâr-ı atika, ka-vânîn-i milel, hukuk-ı milel gibi fünûn-ı şettâdan bahsedecektir. İstanbul 1291 (18 sayfa)
  Âgâh Basurcu’nun logosu
 8. Âgâh Basurcu: Cerîde-i nâgeh-zuhûri, Üfürükçü Ebül-hüdâ’nın nezâret ve sahâyesi tahtında neş-redilir. İstanbul 3 Eylül 1324 (4 sayfa).
 9. Ajans : Hindiçini (Burma) 1 Mayıs 1920 (2 sayfa)(Üserâ -esirler- gazetesidir).
 10. Aksây-ı Şark : Siyasî, ilmî, edebî Osmanlı gazetesi-dir. İstanbul 22 Teşrînievvel 1326 / 1910) (Çekirge Gazetesi’nin devamıdır).

Alay  bkz. Ankara’da Peyam-ı Sabah yerine çıkmaya başlayan Alay.

 1. Âlem : Sanâyi ve Ticâret Mecmuası. İstanbul 12 Ha-ziran 1330 (20 sayfa) (Abdullah Cevdet tarafından çıkarılan İctihad dergisinin 5. sene 110. sayısı ola-rak yayımlanmıştır. Kaynaklarda Âlem-i Sanâyi ve Ticâret Mecmuası olarak yer almakla birlikte ya-yının ismi “’Âlem”dir. Sanayi ve Ticaret Mecmuası derginin tamamlayıcı ismidir).
 2. Alem : Her gün sabahları neşrolunur müstakilül-efkâr Osmanlı gazetesidir. Ankara 28 Rebîulevvel 1337 / 1 Kânûnusânî 1335 / 1919 (10. yıl 1/18. sayı, 2 sayfa) (12 yılda 15 farklı başlıkta 33 kez isim değişikliğine uğramış olan Alemdar gazetesinin isim değişikliğiyle ikinci kez çıkan Alem’dir).
 3. Âlem-i Mûsikî : Ayın ibtidasıyla on beşinde çıkar. Bursa 5 Muharrem 1338 / 1 Teşrînievvel 1335 (8 sayfa).
 4. Âmâl-i Milliye : Metâlib ve âmâl-ı milliyenin müdâfi idir, haftada iki defa Maraş’ta intişar eden siyasî, millî gazetedir. Maraş 29 Nisan 1336 / 11 Nisan 1338 (4 sayfa).
 5. Amelî Elektrik Almanağı : Dersaâdet Elektrik ve Tramvay Şirketleri tarafından her ay neşrolunur mecmuadır. İstanbul 1928 (60 sayfa).
 6. Âmid : Her gün akşamları neşrolunur bîtaraf Os-manlı gazetesidir. İstanbul 1 Rebîulâhir 1327 / 8 Nisan 1325 / 22 Nisan 1909 (4 sayfa).
 7. Anadolu Çantası = Anatolou Tchantassi : Şimdilik haftada bir defa neşrolunur, siyâsî ve iktisâdî Os-manlı gazetesidir. İstanbul 10 Mart 1325 / 1908 (4 sayfa).
 8. Anafor : Şimdilik on beş günde bir neşrolunur siyâsî, edebî, mîzah gazetesidir, okumak bilme-yenlere yüzde 90 tenzilat. İstanbul 5 Kânûnuevvel 1334 (8 sayfa, 4 sayfa numaralı, 4 sayfa numara-sız).
 9. Ankara’da Peyâm-ı Sabah yerine çıkmaya başlayan Alay: Haftada bir defa çıkar mîzâhî gazete. Ankara 7 Nisan 1338 (2 sayfa).
 10. Annelere ve Çocuklara Salnâme : İstanbul 1927 (180 sayfa, resimli.).
 11. Arda : Cuma ve salı günleri intişar eder, siyâsî, ilmî ve içtimâî müstakilül-efkâr Türkçe gazete. Kırcaali 1 Temmuz 1338 / 1922 (2 sayfa).
 12. Arş : Üsbuî [haftalık], siyasî Osmanlı gazetesidir. Üs-küp 11 Eylül 1327 / 24 Eylül 1911 (4 sayfa).
 13. Asildar : Her gün sabahları neşrolunur müstakilül-efkâr Osmanlı gazetesidir. Ankara 29 Rebîulevvel 1337 / 2 Kânûnusânî 1335 / 1919 (10. yıl 1/19. sayı 2 sayfa) (12 yılda 17 farklı başlıkta 33 kez isim değişikliğine uğramış olam Alemdar gazetesinin isim değişikliklerinden biridir.).
 14. Ateş : İçtimaî, medenî, ahlâkî, edebî mevaddan, bilhassa Osmanlı huruf ve hututuyla kavâid-i imlâiyesinin tatbikat ve terakkiyât-ı harfi yye ve ıslahât-ı tedriciyesinden bâhistir. İstanbul 10 Mart 1327 / 22 Rebîulevvel 1329 / 15 Mart 1911 (4 sayfa).
 15. Ay : Hâdim-i ittihâd-ı anâsır ve terakki-i vatan, siyasî, edebî, fennî, musavver haftalık gazete. İs-tanbul 22 Eylül 1327 (18 sayfa).
 16. Aydın Vilâyet-i Celîlesinin Ahvâl-i Tabîiyye, Zirâiyye, Ti-câriyye ve İktisâdiyye ve Sair Ahvâlinden Bâhis 1312 Sene-i Mâliyesine Mahsus Nevsâl-i İktisat : İzmir 1321 (287 sayfa).
 17. Âyine : Her şeyden bâhis haftalık musavver mecelle-i İslâmiyedir. Semarkand 1 Şevval 1331 / 20 Ağustos 1913 (32 sayfa).
 18. Aylık Çiçek : Türk Cumhuriyeti oğullarının yazılarını neşreder. İstanbul, Nisan 1927 (66 sayfa).
 19. Ayntab Haberleri : Şimdilik perşembe, cumartesi, salı günleri çıkar, siyasî, ilmî, içtimâî, iktisâdî, edebî gazetedir. Ayntab (Gaziantep) 26 Kânûnuevvel 1334 / 1918 (2 sayfa).

28 Teşrînisânî 1928 (20 sayfa).

 1. Azm-i Millî Salnâmesi : Maârif, zirâat, ticâret, sanâyi, iktisâdiyat. İstanbul
 2. Bahriye-i Ticâriye Salnâmesi : İstanbul, Nisan 1329 [1331/ 1913] (125 + [6] sayfa).
 3. Bârika-i Hak : Hür ve bîtaraf Osmanlı gazetesidir. İstanbul, 26 Mart 1325 / 1909 (4 sayfa).
 4. Bayraktar : Yevmî neşrolunur Osmanlı gazetesidir.

İstanbul, 6 Mart 1328 (4 sayfa).

 1. Beyoğlu : Siyâsiyattan, edebiyattan ve şuûn-ı muh-

telifeden bâhis haftada bir neşrolunur Osmanlı

gazetesidir. İstanbul 13 Haziran 1327 (10 sayfa).

1297 Sene-i Hicriyesine Mahsus Salnâme-i Kamerî :

bkz. Salnâme-i Kameri.

1314 Senesine Mahsus Musavver Nevsâl-i Meşâhir :

bkz. Musavver Nevsâl-i Meşâhir.

1317 Sene-i Hicriyesine Mahsus Takvîmü’n-Nisâ-i

Ebüzziyâ: bkz. Takvîmü’n-Nisâ-i Ebüzziyâ.

1332 Sene-i Mâliyesine Mahsus Rehber-i Sâl : bkz.

Rehber-i Sâl.

 1. Bisiklet Meraklılarına Yâdigâr : Tahir-Zehra, davul-

zurna Paris havası, şöhreti çoktur bir daha yoktur.

[y.y. : m.y.] [t.y.] (4 sayfa) (Kaynaklarda6 Tahir, Zehra

davul zurna Paris havası, şöhreti çoktur bir daha

yoktur adıyla kayıt altına alındığı için dergi üze-

rine yapılan bir çalışmada söz konusu katalogda

yer almadığı ifade edilmiştir).7

 1. Birlik : İslâm cemaatinin menfaatine hizmet eder,

yegâne Türkçe gazetedir. New York (8 Temmuz

1922).

 1. Bizim Gazete : Mesaimizde rehber ilim ve fendir.

Erzurum 1926.8

 1. Boğaziçi : Şirket-i Hayriyye, tarihçe- salname =

Chirket-i Hairie annueire de la societe contenant

un historique de l’entreprise et une monograp-

hie du Bosphore, élaboré par la direction. İstan-

bul 1330 / 1914 (282 sayfa, 20, 232 sayfa Osman-

lıca, 28 sayfa Fransızca).

 1. Borsa Rehberi : İstanbul 1928 (852 sayfa).
 2. Bozkurt : Edebî, içtimaî, haftalık millî mecmua. An-

kara 7 Temmuz 1337 / 1921 (8 sayfa).

 1. Cehd : Hürriyet-i fi kriyeye hâdim, perşembe gün-

leri çıkar, ilmî, edebî, iktisâdî, mecmua. İstanbu IV,

1/59, 21 Mart 1329 (16 sayfa) (İctihad ‘ın 59. sayısı

bu isimle çıkmıştır).

 1. Cemiyet-i Tedrîsiye-i İslâmiye Salnâmesi : İstanbul

1332 / 1913 (282 sayfa).

43.Cerîde-i Felsefiyye : Ayda bir neşredilir. Dersaadet 9

Ağustos 1328 (32 sayfa).

 1. Cidâl : İtilâf-ı anâsıra hâdim Osmanlı gazetesidir. İstanbul 19 Teşrînisânî 1325 / 19 Zilkade 1327 / 2 Kasım 1909 (4 sayfa).
 2. Ciddî gazete : Ulûm-u sahîhadan ve sair mevâdd-ı hâ-diyeden bâhis şimdilik haftada bir kere per-şembe günleri neşr olunur. İstanbul 20 Teşrînisânî 1324 / 1908 (8 sayfa).
 3. Ciddiyet : Şimdilik haftada bir defa cumartesi günleri neşrolunur, Rum İrfân-ı Siyâsî Kulübü’nün gazetesidir. İstanbul 21 Mart 1325 / 1909 (4 sayfa; 2 sayfa Osmanlıca, 2 sayfa Rumca).
 4. Curcuna : Curcuna mukayyed değil muknin gün-lerde nâgehânî çıkar mizah gazetesidir. Kahire 27

Zilkade 1323 / 22 Kânûnusânî 1906 (4 sayfa).

 1. Cüzdan : Siyâsiyat, edebiyat, hikemiyat, fünûn, tarih, tiyatro, hikâ-yat, terâcim-i ahvâl ve sair neşri mücâz olan her nev’i âsârı câmidir. İstanbul 7 Zil-hicce 1289 (18 sayfa).
 2. Çankaya : Her ayın on beşinci günü neşrolunur, halka doğru fi kir, sanat mecmuası. Ankara.
 3. Çankırı’da İnce Kiliş-Geliş : Şimdilik pazartesi ve perşembe günleri çıkarılır. Medeniyet mefhûmu içine giren her şeyden bahseder cumhuriyetper-ver halk gazetesidir. Çankırı 19 Ağustos 1928 (2 sayfa).
 4. Çanta : Fen ve letâifden bâhis risâledir. İstanbul 29 Eylül 1305 (4 sayfa).
 5. Çıngırak : İlk ve son nüsha olarak çıkmıştır. İstanbul 1324 / 1908 (4 sayfa).
 6. Çiftçi Takvimi : 1297 sene-i hicriyye-i şemsiye, 1336 sene-i hicriyye-i kameriyye, 1334 sene-i mâliye, 1918 sene-i mîlâdi. İstanbul1334 / 1336 / 1918 (32 sayfa).
 7. Çiftçi Takvimi : Zirâatin her kısmından bahseder ve her ay neşrolunur takvimdir. İzmir Kânûnusânî 1326 / 1910 (10 sayfa).
 8. Darbe : Osmanlı İttihat ve İcrâat şûbesi vâsıta-ı neşri-yâtıdır. Geneve (Suisse) 1316 / 15 Eylül 1900 (16 sayfa şapograf baskı).
 9. Debistân-ı Hıred : Maksadımız etfâl-i mekâtibin terak-kiyât-ı tahsîliyesine hizmettir. İstanbul 20 Recep 1304 (8 sayfa).
 10. Dersaadet Molla Gürani’de leylî ve nehârî, rüşdî ve ibtidâî Rehber-i Saâdet Mektebi 321-328 Seneleri Salnâmesi : İstanbul 1330 / 1912 (20 sayfa).
 11. Devir : Havâdis-i politika, edebiyat, letâif, fünûn-ı mâliye ve umûr-ı ticâriyyeden bahs eder, yevmî gazete. İstanbul 17 Ağustos 1288 / 1872 (6 sayfa) (Bedir gazetesinin devamı olarak tek sayı yayım-lanmıştır).
 12. Diken ve İnci Salnâmesi : İstanbul 1336/1920 (68 sayfa).
 13. Dilek : On beş günde bir çıkar halk mecmuasıdır.

Balıkesir 15 Mart 1339/1923 (16 sayfa).

61.Diyâne : Çerkez Kadınları Tercüme (Teavün) Cemi-

yetinin nâşir-i efkârıdır. İstanbul 12 Mart 1336 / 18

Cemâziyelâhir 1338 / Mart 1920 (18 sayfa, 14 say-fa Osmanlıca. 4 sayfa Çerkezce) İç sayfada yayın tarihi 10 Mart 1336 olarak kayıtlıdır.

 1. Doğru Yol : Filibe 1900.9
 2. Edebî Âsâr-ı Müntehabât Gazetesi : İstanbul 16 Eylül 1326/1910, (4 sayfa).
 3. Efe : İzmir 13 Nisan 1335 (4 sayfa).

65.Efkâr-ı Millet : Haftada bir kere pazar günleri neşrolunur. İstanbul 8 Muharrem 1327 / 18 Kânûnusânî

1324 (4 sayfa).

 1. Emel : On günde bir neşrolunur menâfi -i mülk ve

millete hâdim Osmanlı gazetesidir. Kahire 1-12 Mart 1316 (4 sayfa).

 1. Emniyet : Siyasî, edebî mevaddan ve her şeyden

bahs eder, şimdilik haftada bir kere salı gün-leri neşrolunur Osmanlı gazetesidir. İstanbul 6 Cemâziyelâhir 13284 / 1 Haziran 1326 (4 sayfa).

68.Encümen-i Adliye Mukarrerâtı : İstanbul 25 Haziran

1296 / 1298. 10

Erkekler Dünyası dergisinin kapağı
 1. Erkekler Dünyası : Sahâifi miz kadınlığın kadir ve kıymetini, ilim ve edebin ulviyetini takdir eden münevver Osmanlı gençleri âsârına küşâdedir. İs-tanbul 6 Kânûnusânî 1329 / 1913 / 22 safer 1333 (eser üzerinde 1133 yazılıdır) (10 sayfa).
 2. Esâret Albümü / Seydibeşir 1336 / 1920 (Üsera Ga-zetesi).
 3. Ev Hocası : Ev hanımlarına ve âile hayatına mah-sus gayrimevkut mecmuadır. İstanbul 1 Temmuz 1339 / 1923 (26 sayfa).
 4. Fâtih : Her gün akşamları neşr olunur bîtaraf Os-manlı gazetesidir. İstanbul 12 Teşrînievvel 1237 / 25 Teşrînievvel 1912 / 1 Zilkade 1329 (4 sayfa).
 5. Felsefe-i Mûsikî : İstanbul, Şubat 1325 / 1910 (32 sayfa).
 6. Ferdâ-i Temmuz : Haftada bir neşrolunur mektepli gazetesidir. İzmir 5 Kânûnuevvel 1324.11
 7. Gagaburun ile İbiş : Eşref saatte neşredilir mizah risâlesidir. [İstanbul] [1324 / 1908] (4 sayfa) (Ga-gaburun Yeni Ga-zete’nin burnuna eklenerek mecmuanın bir uzun burun teşkil etmesi için neşredilmiştir)
 8. Gamlı : İlmî, fennî, edebî, içtimâî, siyâsî, sıhhî ve

mîzâ-hiyeden bahseder risâle-i mevkutedir. Bolu 2 Kânûnu-evvel 1336 / 20 Rebîulevvel 1339 / 1920 (12 sayfa).

 1. Gemici : Her şeyden bâhis ve başlıca Tevsi-i Ti-câret-i Bah-riye-i Osmâniye Cemiyetiyle Milli Ti-câret-i Bahriye Kaptan ve Çarkçı Mektebi’nin te-rakkiyâtına hâdim haftalık cerîdedir. İstanbul 12 Kânûnusânî 1327 / 1911 / 6 Safer 1330 (4 Sayfa).
 2. Genç Kadın : On beş günlük mecmuadır. İstanbul 24 Teşrînievvel 1334 (18 sayfa).
 3. Genç Müslüman : İlmî, dinî, felsefî mecmuadır. Bur-sa [t.y.] (16 sayfa).
 4. Genç Şâyegân : İstanbul 1302 (32 sayfa).
 5. Gençler Derneği : Fennî, edebî, içtimâî, ahlâkî, genç-lerin fâidesine çalışır aylık Türk gazetesidir. / Sivas 1 Mart 1330 / 18 Rebîülâhir 1914 (14 sayfa).
 6. Gençler Dünyası : Türkiye Komünist Gençler Birli-ği Teşkilatı bürosunun nâşir-i efkârı, siyâsî, ilmî, inkılâbî, fennî, edebî gençler mecmuasıdır. Bakü, Teşrînisânî 1920 (32 sayfa).
 7. Gençliği İrşad : Şimdilik on beş günde bir çıkar edebî, fennî mecmua. Konya 25 Kânûnusânî 1336 (8 sayfa) NOT : Kaynaklarda yer almayan sa-dece Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kü-tüphanesi koleksiyonunda bulunan bir dergidir.
 8. Gençlik Duygusu : On beş günde bir çıkar, ilmî, edebî, içtimâî, fennî Türk gazetesidir. İstanbul 15 Mart 1330 (4 sayfa).
 9. Gitar : 1926.12
 10. Güzel Saruhan : Manisa 4 Şubat 1926 (14 sayfa).
 11. Hadîka-i Maârif : Terakki-i maârife dâir her nevi ulûm ve fünûndan bâhis risale-i edebiyedir. Haf-tada bir kere perşembe günleri neşrolunur. İstan-bul 1 Muharrem 1299 (16 sayfa).
 12. Haftalık Bakkaliye Gazetesi : Bakkallığa ait her nevi mâ-lûmat. İzmir 21 Mayıs 1923.
 13. Haftalık Gül Bahçesi : Şimdilik haftada bir defa neş-rolunur. İstanbul 11 Teşrînisânî 1337 (16 sayfa).
 14. Halk Bilgisi Mecmuası : Ankara : 1928 (191 sayfa).
 15. Halk Muallimi : Ayda bir kere neşrolunur hemkârlar, pedagoji, edebî, ilmî ve fennî mecmuadır. Bakü, Mayıs 1924 (76 sayfa).
 16. Hamiyyet : Ümmet-i İslâmiyenin menafi ine çalışan siyâsî, ilmî, edebî, iktisâdî, ticârî şimdilik haftada bir neşrolunur ceride-i İslâmiyedir. Tataristan 12 Rebîülevvel 1325 / 11 Nisan 1907.
 17. Hanımlar : Kadınlara mahsus olup ayda bir kere neşr olunur mecmuadır. İstanbul 1300 (32 sayfa).
 18. Hav Hav : İzmir 28 Nisan 1329 [11 Temmuz 1913] (4 sayfa). 13
 19. Havadis : İzmir 23 Teşrînievvel 1926. 14
 20. Hayat Hazineleri : İstanbul. Ağustos 1339/1923 (32 sayfa).
 21. Hazine-i Etfal : [İstanbul t.y.], (24 sayfa).
 22. Hediye-i Sâl : Takvim-i Nevin / İstanbul 1312-1313 / 1896-1897 (184 sayfa).
 23. Hemşehri : İhbârî, içtimâî, ticârî ve siyâsî cerîde. New York 1 Şubat 1338 / 1922 (2 sayfa).
 24. Herkes İçin : Fâideli bilgiler ve eğlenceleri hâvî mecmuadır. İstanbul 1925. 15
 25. Hevar : On beş günde bir neşrolunur, siyâsiyattan maada her şeyden bahseder. İstanbul 15 Cemâziyelâhir 1301 (34 sayfa).
 26. Hilâl-i Ahdar : Her ayın onbeşinde intişar eder, “Hilal-i Ahdar” Cemiyeti’nin fi kirlerini neşreden sıhhî ve içtimâî mecmua. İstanbul Teşrînisânî 1928 (18 sayfa) (Derginin kapak sayfaları, bir ya-zısı ve sayfa üstü başlıkları latin alfabelidir. Hilâl-i Ahdar’ın 4. cilt 1. sayısı bu isimle çıkmıştır. Bu sayı-dan sonra harf inkılâbı olmuştur).
 27. Himâye-i Etfal Cemiyeti Salnâmesi : İstanbul 1927 (180 sayfa). 16
 28. Islah : Islah Cemiyeti’nin vâsıta-i neşri, haftada bir defa pazartesi günü neşrolunur Türk gazetesidir. Sofya 4 Teşrînievvel 1315 / 11 Cemâziyelâhir 1317 (4 sayfa).
 29. Işık : Şimdilik haftada bir çıkar Türk gazetesidir.

Romanya 1 Şubat 1914 (4 sayfa).

 1. İbn Sînâ : Neşir ve tâmîm-i maârife hizmet eder risâledir. İstanbul 1 Cemâziyelevvel 1298 (12 say-fa).
 2. İbn Sînâ Tiyatro Kısmı : İlk defa olarak Maârif Nezâreti celîlesinin ruhsatıyla İbn Sînâ heyet-i neşriyesi mârifetiyle basılmıştır. İstanbul 1298 (4 sayfa).

108.İhsâî Yıllık : İstanbul 1928 (7, 215 sayfa). 17

 1. İktisat Bülteni : Aylık mecmua, Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı’nın Ticâret-i Hâriciye Tür-kiye Mümessilliği tarafından neşrolunur. İstanbul, Nisan 1926 (32 sayfa).
 2. İlim Fen ve Felsefe Tetebbuâtı Mecmuası : Ankara 1 Haziran 1338/ 1922 (62 sayfa).
 3. İlmiye Salnâmesi : İstanbul 1334 / 1916, (764, 4 sayfa).
 4. İmdâdü’l-Midâd : İstanbul 1 Safer 1303 (272 sayfa).
 5. İnkılâb-ı Edebî : İstanbul 10 Temmuz 1328 (20 sayfa).
 6. İstanbul Çarşısı : İstanbul 29 Teşrînisânî 1928 (16, 16 s. resimli). 18
 7. İstiklâl : Zonguldak 30 Kânûnuevvel 1337 (2 say-fa) (yayımlayanlar hakkında bilgi bulunmayan gazetede imzalı yazıları bulunanlar : Tunalı Hilmi, Mehmed Emin, İzmirli Mustafa Rahmi, İzmirli İn-ceoğlu Hamid Şevket).
 8. İstiklâl Postası : İstiklal Lisesi talebesinin mekteb dahilindeki mesaisini göstermek üzere her sene neşrolunur. İstanbul 1927-1927 (60 sayfa).
 9. İşçiler gazetesi = Journal des Travailieurs : Umûm müstahdemîn ve amelenin vesâit-i neşr-i efkârı olmak üzere pazar günleri neşrolunur siyâsî, iktisâdî ve mesâil-i içtimâiyeden bâhis mecmu-adır. İstanbul 28 Kânûnusânî 1324 / 27 Mart – 9 Şubat 1909 (4 sayfa, 2 sayfa Osmanlıca 2 sayfa Fransızca).
 10. İşrak : Siyâsiyattan maada her şeyden bahs edip on beş günde bir neşrolunur Osmanlı risâle-i mevkutesidir. İstanbul 20 Nisan 1304 (baskı 1305) (8 sayfa).
 11. İ’tila’ : Siyâsiyattan maada her şeyden bâhis ve her şehr-i rûmi iptidasıyla on beşinde cüz cüz neşrolunur risâledir. İstanbul 1302 (24 sayfa).
 12. İttihâd-ı Anâsır : Her gün neşrolunur. İstanbul 26 Nisan 1326 / 29 Rebîülâhir 1328 / 9 Mayıs 1910 (4 sayfa). İki tane 1. sayı yayımlanmıştır. Gazetenin ilk sayısı hatalarla çıktığı için bir gün sonra işinin ehli dizgicilerle yeniden basılmış, hatalı nüshanın doğru olan ile değiştirileceği ve gazetenin ilk sayısının yeni basılan nüsha olarak kabul edileceği ilan edilmiştir.
 13. İttihat gazetesi : Muhâcirîn-i Çerâkise ve umum

millet-i Osmâniye’nin intibah ve terakkisi vesâiti-ne sâi suretiyle îlây-ı İslâm’a hâdimdir. Kahire 3 Teşrînievvel 1315 / 9 Rebîulâhir 1317 (8 sayfa).

 1. İttihâd-ı Osmânî = La Fédération Ottoman : Ayda bir çıkar, Hey’et-i Müttefi ke-i Osmâniye taraftarının vâsıta-i neşr-i efkâ-rıdır. Cenevre 23 Şubat

1903 (4 sayfa, 2 sayfa Osmanlıca, 2 sayfa Fransız-ca).

 1. İzmir : Mısır Seydibeşir’de neşrolunur haftalık üse-ra gazetesidir. Seydibeşir 9 Şubat 1336 (4 sayfa).
 2. İzmir İdman Mecmuası : İzmir 1 Mayıs 1340 (12 sayfa).
 3. Jâle : Haftalık musavver risâle-i edebiyedir. İstan-bul 12 Teşrînisânî 1325 (16 sayfa, resimli).
 4. Kader = Journal Kader : Yevmî siyâsî, mâlî ve edebî Osmanlı gazetesidir. İstanbul 24 Kânûnuevvel 1327 / 16 Muharrem 1330 / 6 Ocak 1912 (4 sayfa).
  Kadınlar Saltanatı dergisinin kapağı

127.Kadınlar Saltanatı : İstanbul 1336 / 1920 (20 sayfa) (Resim 9).

 1. Kahkaha : Edebî, mizahî, her cumartesi günü in-tişar eder. İzmir 30 Kânûnuevvel 1338 / 1922 (4 sayfa, resimli).
 2. Kahveci : Siyâsetle iştigal olunmaz, her gün neş-rolunur ilmî, içtimâî, fennî, zirâî, edebî gazetedir. İstanbul 10 Ramazan 1331 / 30 Temmuz 1329 (4 sayfa).
 3. Kardaş Kümeği : Hâsılâtı harpzedeler fâidesine gitmek için muharrirler tarafından neşrolunmuş siyâsî, edebî, içtimâi bir mecmuadır. Bakü [1917](90 sayfa).
 4. Karesi İdâdî Sultânî Lisesine Mahsus Salnâme : Balı-kesir 1340 / 1342 (160 sayfa).
 5. Karnaval : İstanbul 9 Eylül 1324 / 1908 (4 sayfa, resimli.).
 6. Kasatura : Şimdilik haftada bir defa pazartesi gün-leri çıkar hâris-i meşrutiyet bir gazetedir. Manastır 5 Kânûnuevvel 1327 (4 sayfa).
 7. Kelimetü’l-Hak : Cerîde-i Arabiyye, yevmiyye, siyâsiyye, edebiyye, fenniyye, ticâriyye. İstanbul 14 Ramazan 1326 / 10 Teşrînievvel 1327 / 27 Eylül 1910 ( 4 sayfa).
 8. Kızıl Acaristan Salnamesi : Batum1338 / 1922 (10, 79, 24, 9 sayfa). 19
 9. Kibar : Hemcinsine ders-i edep verir, sahiplerinin kibarlığı tutunca neşrolunur, mûti, mütehammil ve beynelmilel gazetedir. Bam tele dokunmamak şartıyla her telden teganni kabul olunur. İstanbul 23 Teşrînisânî 1326 / 1328 (4 sayfa).
 10. Konferans : İlmî, edebî gazetedir. İstanbul 4 Mart 1327 (4 sayfa).

Körük bkz. el-Üfürüğe Zeylen Körük.

 1. Lim : Taşlıca 19 Cemâziyelâhir 1327 / 18 Haziran 1325 / 1 Temmuz 1909 (4 sayfa).
 2. Ma’lûmât-ı Mütenevvia : Dersaâdet 1309 (48 sayfa).
 3. Maarif Yolu : On beş günde bir çıkar, siyasî, tebiyevî, ilmî ve fennî mecmuadır. Dağıstan 10 Mart 1925. 20
 4. Mahfaza : İstanbul [t.y.]. 21
 5. Mahkûm : Haftanın yedi gününden maada her daim evkat-ı muayyende Karagöz’e pir ve Zuhuri’ye pişkeş, Nekregu’ye rakip, Geveze’ye ortak, Boşboğaz’a arkadaş olarak neşrolunur el-Üfürük’ün nev’inde bir risâle-i sed-i saledir / İs-tanbul 11 Eylül 1324 (4 sayfa).

143.Mahşer : Şimdilik haftada bir defa Perşembe sabahları neşr olunacaktır. İstanbul 27 Ağustos 1326 / 5 Ramazan 1328 (4 sayfa).

144.Manisa Yeni Yurt : Şimdilik yalnız cumartesi ve Salı günleri neşrolunur, cumhuriyetci Türk gazetesidir. Manisa 13 Şubat 1926 (4 sayfa).

 1. Manyetizma Yâhut Âlem-i Ruh : Haftalık gazete. İs-tanbul 23 Ağustos 1325 / 18 Şaban 1327 / 5 Eylül 1909 (4 sayfa).
 2. Maşrık-ı Hürriyet : Şimdilik cuma ve pazartesi günleri neşrolunur, dînî, siyâsî, hukukî ticârî Os-manlı gazetesidir. İzmir 7 Ramazan 1326 / 19 Eylül 1324 / 1908 (4 sayfa). 22
  Matbaacılık ve Kitapçılık dergisinin logosu
 3. Matbaacılık ve Kitapçılık : Türk Yurdu Kitaphanesi’-nin nâşiri efkârıdır, şimdilik ayda bir neşrolunur. İstanbul 4 Kânûnuevvel 1330 (8 sayfa) (Kaynak-larda Kitapçılık olarak geçmektedir)
 4. Mehmetçik : Cuma günü akşamları ve cumartesi sabahları neşrolunur siyasî Türk gazetesidir. Anka-ra 27 Teşrînievvel 1338 / 1922 (2 sayfa).
 5. Mehtap : Okumak asil ve yüksek bir ihtirastır. İlmî, edebî, içtimaî ve mizahî halk mecmuası. Ankara 25 Teşrînisânî 1928 (20 sayfa).
 6. Mellah : Menâfi i mülk ve millete ve bahriye ih-tiyatları ve Tevsii Ticâret-i Bahriye-i Osmâniye Cemiyeti’nin terakkiyâtına hâdimdir. İstanbul 18 Mart 1325 (4 sayfa).
  Mehmetçik gazetesinin ilk sayfası
 7. Menekşe : On beş günde bir neşrolunur edebî, ilmî, fennî, risâle. İstanbul 28 Mart 1327 / 1911(16 sayfa).
 8. Mevsim : Siyasi Musavver Mevsim Gazetesi’nin ilave-i edebiyesidir. İstanbul 1324 (32 sayfa).
 9. Mısır fi Sene 1288: Paris 1288 (66, 3 sayfa).
 10. Mihad : İstanbul 1311 (Cihad’ın 5. sayısı Mihad adıyla çıkmıştır.
 11. Mihrak : Halkın, köylünün, gençliğin faydasına ça-lışır / Trabzon18 Nisan 1341 / 1925. 23
 12. Mir’ât : Şimdilik on beş günde bir defa neşrolu-nur, terekkiyat-ı vataniye ve Mûsevi muharrirîn-i Osmaniyesinin tenvîr-i efkârı, ilmî, siyâsî, içtimâî ve ahlâkî Osmanlı mecmuasıdır. İstanbul 1324 (18, 8 sayfa).
 13. Mir’âtül-ebdân : Muhâfaza-i sıhhat-i bedeniye ve me-nafi -i umûmiyeye dair cerîde-i sıhhiyedir.[y.y.] 1289 / 1872 (2 sayfa). 24
 14. Muallim Almanağı : 1928-1929 Ders senesine mahsus. İstanbul. 25 musavver olarak haftada iki defa neşr edilecektir. İstanbul [1324]. (Bu yayın destan formunda çıka-rılmış olmakla birlikte haftada iki defa neşredi-leceği, sürekli olarak çıkarılacağı beyanına bağlı olarak bibliyografyaya dahil edilmiştir).
 15. Musavver Akşam Şimendiferi : Haftada bir defa neşrolunur. [İstanbul] 7 Şaban 1326 / Ağustos 1324 (2 sayfa).
 16. Musavver Cellât : el-Üfürük ve Çıngırak nüshaları gibi ilk ve son defa çıkmıştır. Derûnunda bulunan destan şayan-ı takdir ehemmiyettedir. İstanbul 7 Eylül 1324 / 1326 / 1908 (4 sayfa).
 17. Musavver Eczâcı Nevsâli : Gerek Memâlik-i Osmâ-niye ve gerekse Avrupa’daki eczacı meşâhirinin fotoğraf ve terâcim-i ahvâliyle eczacılığa ait fennî, içtimâî ve iktisâdî mâlûmât-ı müfîdeyi hâvîdir. İs-tanbul 1328 / 1330 / 1912 (168 sayfa).
 18. Musavver Nevsâl-i Meşâhir : İstanbul 1314 / 1896 (112 sayfa) (iç kapakta eser adı 1314 Senesine Mahsus Musavver Nevsâl-i Meşâhir’dir).
 19. Musavver Salnâme-i Fennî : İstanbul 1315 / 1897 (58 [3] sayfa, resimli.).

Musavver Seyyar : Ayrıntı için bkz. Seyyâre. Musavver Seyyare :  bkz. Seyyâre.

 1. Musavver Şark : Edebî, içtimâî, ticâarî mecmua. İstanbul 15 Kânûnusâni 1336 / 1920 (16 sayfa, resimli).
 2. Musavver Tiyatro : On beş günde bir neşrolunur. İstanbul [1327] (32 sayfa).
 3. Musavver Türkistan : Maârif ve terâcim-i ahvâl ve husû-sât-ı mütenevviadan bahseder risâaledir. İstanbul 4 Rebîülevvel 1299 (20 sayfa).
 4. Musavver ve Muhtıralı Nevsâl-i Hürriyet : İstanbul 1328 / 1912 (70, 26 sayfa). 27
 5. Musavverülmedrese : On beş günde bir neşrolu-nur = el-Medresse Revue Pedagogique et Sci-entifi que. Türkçe, Arapça. İstanbul 1 Kânûnusânî 1325 (16 sayfa).
 6. Müdde-i Umûmî : İstanbul 11 Mayıs 1325 / 1909 (4 sayfa).
 7. Münâsiptir Efendim : İstanbul 23 Kânûnuevvel / 15 Muharrem [1327 / 1328] [8 sayfa) (Gıdık gazetesi-nin devamıdır).
 8. Münâsiptir : İstanbul 31 Kânûnuevvel / 23 Mu-harrem [1327/ 1328] (8 sayfa). (Gıdık gazetesinin devamı olan Münasiptir Efendim’in devamıdır).
 9. Müstakil Bolu Sancağı Salnâmesi : 1334 Sene-i Kameriyesine Mahsus. Bolu 1334 (324 sayfa) (İç sayfalarda eser adı Müstakil Bolu Livası Salnâmesi olarak geçmektedir).
 10. Müstecir : İstanbul 1920. 28
 11. Nana : Yalnız tiyatroya müteallık husûsattan bahs eder gazetedir, bu birinci numara meccanendir. İstanbul 11 Eylül 1328 / 1912 (4 sayfa).
 12. Nasreddin Hoca : Hâce-i merhum tarafından Hürriyet-i Osmâniyeye teberrüken ihdâ kılınan risâledir. İş bu risâlenin Ebü’l-Hudâ ile asla mü-nasebeti yoktur. İstanbul [1324 / 1908], ([4] say-fa). Kaynakların ortak yanlışlığı olarak eser Hoca Nasreddin olarak kayıtlara geçmiştir. 29 Bu yanlışlık eser üzerine yapılan bir çalışmayı da olumsuz et-kilemiştir. 30
 13. Necdet : Yevmî, siyasî, ticarî Türk gazetesidir. İstan-bul 4 Mart 1328 (2 sayfa).
 14. Nevsâl-i Bahrî : Bahriye Kulübü tarafından tertib edilmiştir. İstanbul 10 Temmuz 1325 (216 sayfa).
 15. Nevsâl-i Baytârî : İstanbul 1334 / 1918 (257 sayfa).
 16. Nevsâl-i İktisat : Aydın Vilâyet-i Celîlesinin ahvâl-i tabî-iyye, zirâiyye, ticâriyye vesâir ahvâlinden bâhis 1321 sene-i mâliyesine mahsus nevsâl-i İktisâd. İzmir 1321 (287 sayfa). 31
 17. Nevsâl-i Millî : İstanbul 1330 / 1914 (586 sayfa).
 18. Nevsâl-i Nisvân : İstanbul 1315 / 1897 (80 sayfa).32

186.Nevsâl-i Osmânî : 1307 ve 1308 sene-i kameriyesine müsâdif 1306 sene-i mâliyesi için ilâveli tak-vim. İstanbul 1307-1308 / 1890 (74 sayfa).

 1. Nevsâl-i Râgıb : İstanbul 1324 / 1908 (271 sayfa).
 2. Nevsâl-i Zirâat ve Ticâret : Osmanlı Zirâat ve Ticâret Gaze-tesi’nin 1330 senesine mahsus muhtıra-i fenniyesidir. İstanbul 1330 / 1934 (368 sayfa).
 3. Ordu Neşîdeleri = Epopees d’Armee : Resimli büyük ve aylık mecmûa-i milliye / İstanbul 1 Ağustos 1341 / 1925 (18 sayfa, resimli).
 4. Ordu Salnâmesi : İstanbul 1330 / 1914-1330 / 1914 (1492, 15 sayfa) (Enveri yazı olarak adlan-dırılan ve Enver Paşa tarafından uygulamaya ko-nulan her harfi n asli haliyle ayrı yazılması esasına dayanan yazıyla hazırlanmıştır).
 5. Osmanlı : Vatan ve milletimizin her türlü zulüm ve istibdattan kurtarılabilmesi için neşr olunur Türk gazetesidir. Pire 29 Temmuz 1319 (4 sayfa).
 6. Osmanlı Alım ve Satım Anonim Şirketi Gazetesi : Şimdilik haftada bir defa Perşembe günleri neş-rolunur. İstanbul 1 Teşrînievvel 1327 / 22 Şevval 1329 / 14 Teşrînievvel 1911 (4 sayfa).
 7. Osmanlı Askeri : Efrâd-ı asâkîr-i Osmâniye’nin tâlim ve terbiyelerine hâdim haftalık askerî gaze-tedir. Edirne 13 Mart 1325 (4 sayfa).
 8. Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Salnâmesi : İstan-bul 1329 / 1913 (407 sayfa).
 9. Parça Bohçası : Mecmua-i aile, her ayın birinci ve on beşinci günleri çıkar. İstanbul 1305 / 1889 (20 sayfa).
 10. Pinti : Şimdilik on beş günde çıkacaktır. Kahire : 28 Re-bîülevvel 1316 / 15 Ağustos 1898 (4 sayfa).
 11. Piyango Gazetesi : Her gün neşrolunur, umumun menfaati maddiye ve maneviyesine hâdimdir. İs-tanbul 10 Temmuz 1327 (4 sayfa).
 12. Pul Koleksiyonu = Poul Collectioni : Journal phi-lathelique et litteraire. İstanbul Teşrînisânî 1326 / 1910.
 13. Punar : Türkiye Muallimler Birliği tarafından on beş günde bir çıkarılır halk gazetesidir. Ankara : 15 Kânûnusânî 1340 (16 sayfa).

200.Rasathâne-i Âmirenin Salnâmesi : İstanbul 1288 / 1872 (98 sayfa).

201.Rehber-i İttihâd-ı Osmânî : Rehber-i İttihad-ı Osmani Mektebi namına olarak mekteb-i mezkûr heyet-i tâ-limiyesi tarafından neşr olunur, fennî, ahlâkî, ilmî, edebî, içtimaî “Mektep Gazetesi”dir. Her hafta neşrolunur. İs-tanbul 25 Kânûnusâni 1326 / 9 Safer 1329 (4 sayfa).

 1. Rehber-i Saâdet : Siyasî, edebî, fennî gazetedir. İstanbul 13 Eylül 1324 / 1908 (4 sayfa).

Rehber-i Saâdet Mektebi 321-328 Seneleri Sal-namesi : bkz. Dersaadet Molla Gürani’de Leylî ve Nehârî, Rüşdî ve İbtidâî Rehber-i Saâdet Mektebi

321-   328 Seneleri Salnâmesi.

 1. Rehber-i Sâl : Âile takvimi, 1332 Sene-i Mâliyesine mahsus. İstanbul 1332 (202 sayfa).

204. Rehber-i Ticâret : Türklüğün iktisâden terakki ve teâlîsine hâdim ticârî gazetedir = Guide de com-merce organ de la maison economique Turque. Marsilya : Türkçe, İtalyanca. 1 Kânûnusâni 1914 (8 sayfa).

 1. Rehber-i Vatan : [y.y.] 24 Temmuz 1324 / 9 Receb 1326 (8 sayfa).
 2. Resimli Ay Almanağı : İstanbul 1928 (234 sayfa).
 3. Resimli Anadolu : Sevgili vatanımızın selâmetine çalışır, şimdilik haftada bir çıkar. İstanbul 16 Ha-ziran 1330 / 3 Şaban 1332 [27 Haziran 1914] (4 sayfa).
 4. Resimli Çiftçi : Her hafta perşembe günleri neş-rolunur Osmanlı Ziraat Cemiyeti’nin vasıta-i efkârıdır. İstanbul 30 Mart 1325 / 12 Rebîulevvel 1327 (16 sayfa).
 5. Resimli Gazete Salnâmesi : İstanbul 1927 (96 sayfa).
 6. Resimli Yıl Salnâmesi : İstanbul 1341 / 1925 (200 sayfa).
 7. Resimli Zaman : Cumartesi günleri neşrolunur haftalık mecmua. Konya 6 Haziran 1341 / 6 Ha-ziran 1925 (8 sayfa).
 8. Risâle-i Mevkute-i Harbiyye : Üç ayda bir neşrolu-nur / Dersaadet Mayıs 1327 (128, 2 sayfa 8 harita) Derginin sonunda 48 sayfalık Kütüphane-i Askeri / Tüccarzade İbrahim Hilmi’nin yayın kataloğu vardır.
 9. Robert Kolej Türk Talebe Hayatı : İstanbul 1926 (72 sayfa 48, 24 numarasız resimli sayfa).
 10. Rüsûmat Salnâmesi : İstanbul 1330 / 1914 (254 s.)
 11. Sâika : Hür ve b’ıtaraf Osmanlı gazetesidir. İstan-bul 20 Şubat 1324 / 1909 (4 sayfa).
 12. Salık Veren Muhibbân Salnâmesi = Annuaire Salık Virene Mouhibban / İstanbul 1337 / 1339 / 1921 (162 sayfa).
 13. Salnâme-i Ebüzziyâ : Fünûn ve edebiyata dairdir. İstanbul 1258/ 1296 / 1879 (195 s.) (Elimizde bulunan nüsha üzerinde Ziyad Ebüzziya mer-humun el yazısı ile toplatılıp imha edilen H.1296 Salnâme-i Ebüzziyâ fototkopisi, “toplatılmaya se-bep olan yazı 168. sahifede” notu yer almaktadır. Söz konusu yazı “Süleyman Paşa rütbe-i askeriye-lerinin ref’iyle ve 6 sene müddetle Bağdat’ta ika-mete memur olmuştur. fi 27 Safer sene 1296 ve fi  19 Şubat 1295” şeklindedir).
 14. Salnâme-i Hadîka / İstanbul 1290 / 1873 (22, 310 sayfa).
 15. Salnâme-i Kamerî : 1297 Sene-i Hicriyesine Mahsus/ İstanbul 1297 [1, 354, sayfa].
 16. Salnâme-i Türkî : Sene-i İslâmiye-i hicriye 1300 /Bahçesaray : 1300 / 1882 (82, 2 sayfa). 33
 1. Salnâme-i Vilâyet-i Karesi: Balıkesir 1305 / 1888 (158 sayfa) İş bu salnâme buraya kadar tertip ve tab olunduktan sonra vilâyetin lağvı cihetle diğer şeyler basılamamış ve mamafi h tab olunan mik-tarı 158 sahifede kalmış ve hayli malumatı câmi olarak bunun tehir-i neşri dahi münasip görüle-memiş olduğundan vaz-ı mevkii intişar olundu.34
  Salon mecmuasının kapağı
 2. Salnâme-i Vilâyet-i Van / Van : 1315 / 1897 (215 s.).
 3. Samsun Ticaret rehberi : Samsun 1339 / 1923 (220 sayfa).
 4. Sanat : İktisâdî, içtimaî, edebî, sanat medlülle-rine riâ-yetkâr, halkçı ve yerli malları koruma ve kullanma fi kirlerinin naşiri aylık mecmua. Konya 1 Ağustos 1928 (20 sayfa).
 5. Sayha : Cumadan maada her gün çıkar terakki-perver, cumhuriyetçi gazete. Adana, 12 Kânûnu-sânî 1341 / 1925.35
 6. Selânik Vilâyeti Muallimler Kongresi : Selânik 1327.36
 7. Serbest Fikir : Edebî, içtimaî, iktisadî, mecmua. İs-tanbul 15 Eylül 1918 (18 sayfa).
 8. Seyyâle : Genç kızlarımızla hanımlara mahsus ilmî, fennî, edebî, ahlâki, felsefî, seyyâhî musavver mecmuadır. İstanbul 22 Mayıs 1330 (16 sayfa).
 9. Seyyâre : Siyasî, edebî, fennî Osmanlı gazetesi, şimdilik haftada iki defa neşrolunur. İstanbul 26 Temmuz 1324 / 1326 / 1908 (4 sayfa, resimli). Bu yayın için Hasan Duman 2 ve Milli Kütüphane kataloglarında yer alan bilgilerde uyumsuzluk bulunmaktadır. Milli Kütüphane kataloğunda yer alan Seyyare künyesi kısmen doğru bir künyedir. Ancak gazetenin adı sadece başlıkta Seyyare iç sayfalarda Musavver Seyyare şeklindedir. Bura-daki bilgiler Seyyar / Musavver Seyyar künyesi altında yanlış olarak Hasan Duman 2 kataloğuna alınmıştır. Bu katalogda kütüphane bilgileri veri-lirken HTU Kütüphanesi koleksiyonunda baş ve sonu eksik Musavver Seyyar’a yer verilmiştir. Bu bilginin bulunduğu yayının ilk iki sayfası ve 14. sayfadan sonrasının eksik olması nedeniyle ayrın-tılı künye çıkarılmadan katalogda verilen Seyyare künyesi altındaki açıklama ile yetinilmek zorunda kalınmıştır.
 10. Simsar : Siyâsî, içtimâî, ticârî, sınâî, yevmî Osmanlı gazetesidir. İstanbul 13 Haziran 1327 (4 sayfa).
 11. Sinema Mihveri : Perşembe günleri çıkar, sinema ve tiyatro mecmuasıdır. İstanbul 11 Mart 1926 (12 sayfa).
 12. Sinema Postası = le Courrier de cinema : Haftalık musavver mecmua. İstanbul 15 Kânûnuevvel 1339 / 15 Aralık 1923 (20 sayfa, 10 sayfa Osmanlı-ca 10 sayfa Fransızca).
 13. Son Haber : Her şeyden bahseder akşamları neş-rolunur Türk gazetesidir. İstanbul 10 Kânûnuevvel 1324 / 29 Zilkade 1326 (4 sayfa).
 14. Suâvî : Şimdilik haftada iki kere intişar eder, menâfi -i mülk ve millete hâdim siyasî, edebî, iktisadî Osmanlı gazetesidir. İstanbul 20 Ramazan 1328 / 11 Eylül 1326 / 5 Eylül 1910 (4 sayfa).
 15. Sûdi = Soudi : Şimdilik haftada bir neşrolunur. =Revue commerciale et fi nanciere. İstanbul 25 Teşrînisânî 1336 (8 Sayfa).
 16. Sûk-ı Ukaz : Emtekü’s-sene-i selâse münavili üze-re men-suc ve mamul olan her türlü meâsir-i bedîiyyesine ma’ruz olarak her şehri arabî gurre-sinde ber küşad olur suhân dergisidir. Dersaadet 28 Cemâziyelâhir 1304 (115 sayfa).
 17. Sürpriz = la Surprise : İstanbul 13 Mart 1928 (32 sayfa).
 18. Süs : Nevsal-i Edebî : 1340 / İstanbul 1339 / 1342 / 1923 (84 sayfa).
 19. Şâhika : Siyasî, içtimaî, edebî, fennî, mîzâhî per-şembe günleri neşrolunur mecmuadır. İstanbul 29 Teşrînisâni 1326 / 1328 (16 sayfa) (Haftalık olarak yayımlanan Musavver Şahika’nın 4. sayı-sıdır. Bu sayı ile birlikte mecmuanın aylık olarak yayımlanacağı duyurulmuş ancak başka sayı yayımlanamamıştır. Yeniden numara almadan yayımlanmıştır.).
 20. Şaka : Pazartesi ve perşembe günleri neşrolunur, Osmanlı mizah gazetesi. İstanbul 12 Mayıs 1327 / 26 Cemaziyelevvel 1326 (8 sayfa).
 21. Şark : Ahvâl-i siyâsiye, fenniye, edebiye, ticari

ye, sınâiye vesaireden bâhis ve hakikate hâdim olarak haftada iki defa neşr olunur. Köstence 19 Teşrînievvel 1313 / 4 Cemâziyelâhir 1315 / 31 Teşrînievvel 1897 (4 sayfa).

 1. Şelâle : Genç kızlarımızın tenvîr-i efkâr ve hissiyatı-na hâdim ilmî, fennî, edebî, ahlâkî, sınâî, musavver mecmuadır. İstanbul [t.y.] (4 sayfa).37
 2. Şems = Journal Chems : Haftada iki defa neşrolu-nur siyasî ve edebî musavver gazetedir. Filibe 25 Teşrinisani 1312 / 2 Receb 1314 (4 sayfa).
 3. Şeytan : Haftalık resimli mizah gazetesi. İskeçe 11 Teşrinisani 1927 (4 sayfa).
 4. Şuûn-u Hukukiye Kütüphanesi : Pazartesi ve per-şembe günleri neşrolunur. İstanbul [1326], (4 sayfa).
 5. Tabîat : Senede on iki defa neşrolunur mükem-mel bir tetebbu zübdesidir. İstanbul 10 Temmuz 1327(32 sayfa).
 6. Takvim ve Hayriyye Salnâmesi : 1339 sene-i hicriye-i kameriye ve 1921 sene-i mîlâdiyesine mahsus bir senelik evkat-ı şer’iyeli takvimdir. Dersaadet : 1339 / 1921 (120 sayfa) Kaynak ve kataloglarda bulun-mayan bir salnâmedir.

Takvim-i Nevin bkz. Hediye-i Sâl.

 1. Takvîmü’n-Nisâ-i Ebüzziyâ : 1317 Sene-i Hicriyesi-ne Mahsus. İstanbul 1317 / 1899 (328 s.). 38
 2. Tarîk-ı Hidâyet : Dinî, edebî, siyasî, felsefî Osmanlı gazetesidir, şimdilik çarşamba günleri neşrolunur. İstanbul 11 Mart 1325 / 2 Rebîülevvel 1327 (4 sayfa).
 3. Taş Demir : Her şeyden bahseder, her hafta Cu-martesi günleri Amasya’da neşr olunur. Amasya 12 Şubat 1326 / 26 Safer 1329 (4 sayfa).
 4. Tatlı Sert : Hakikatten ayrılmaz, müstakil mîzah gazetesi, şimdilik haftada bir pazartesi günleri neşrolunur. İstanbul 25 Temmuz 1337 / 1921 (4 sayfa, resimli).
 5. Teâvün : Talebe-i Osmâniyeye mahsus Cemiyet-i İlmi-ye’nin vâsıta-i neşriyatıdır, zaman zaman neşr olunur. Paris 1896 (32 sayfa). NOT: Kaynaklarda görünmeyen orijinali Sinan Kuneralp’te bulun-maktadır).
 6. Teceddüd : İstanbul 16 Mart 1325 / 7 Rebîulevvel 1327 (4 sayfa) (Dergide yer alan yazıların bir kısmı, derginin yayımlandığı dönemde, her harfi n asli haliyle ayrı yazılması esasına dayalı “Enveri yazı” olarak adlandırılan alfabe sistemi ile yazılmıştır. Bu sistem kısa bir süre uygulanıp sonra vaz ge-çilmiştir).
 7. Telhîs : Yevmî ve siyasî, ticârî Türk gazetesidir. İstanbul, Nefaset Matbaası. 4 Mart 1328 / 28 Rebîulevvel 1328 (2 sayfa).
 8. Tenvîr-i Fikr : Her akşam musavver olarak neşrolu-nur siyasi gazetedir. İstanbul 17 Mayıs, 24 Eylül, 1 Kanunusani 1327 (Üç adet birinci sayı var).
 9. Terakki-i Maârif : Umûr-ı siyâsiyye ve mezhebiye-den maada her şeyden bahis açar ve on beş gün-de bir neşrolunur risâle-i edebiyyedir. İstanbul 15 Haziran 1299 / 15 Cemaziyelahir 1300.39

258.Terbiye Mecmuası : İstanbul, Kânunuevvel 1333 (96 sayfa).

 1. Tercüme Mecmuası : İstanbul 1329 / 1913.40
 2. Teşvîk : Nerde hareket orda bereket, hasılatı Dob-ruca Köy Mekteb-i İslâmiyesi menâfi ine sarfolu-nur, şimdilik haftada bir çıkar cerîdedir. Köstence 9 Haziran 1909 (4 sayfa).
 3. Ticâret Mekteb-i Âlîsi Mecmuası : İki ayda bir neşro-lunur, hukukiyat ve iktisâdiyat, hesâbiyat ve mü-teferruat / İstanbul 1333-1334 (77 sayfa).
 4. Ton Ton Risâlesi : Bâzı menâkıb-ı garîbe ve mud-hikeyi muhtevîdir. İstanbul 5 Eylül 1324 / 1908 (8 sayfa).
 5. Torba : Edebiyat ve fünûna dâir her nevi âsâr ve mebâhisi ve bazı letâif ve hikâyeti şâmil. İstan-bul.41
 6. Türk Hekimi : Ankara 1920.42
 7. Türkistan : Gazete-i Osmânî ez cemiyet-i havâdis ve maaârif. Farsça, İstanbul 23 Haziran 1281 (4 sayfa).
 8. Türkiye : Siyasî, edebî, haftalık bîtaraf Osmanlı mecmuasıdır, perşembe günleri neşrolunur. İs-tanbul [t.y.] (16 sayfa) Not : Mevcut sayıda tarih kaydı bulunmamaktadır. Derginin 13. sayfasında yer alan “Güneş Batarken” başlıklı şiir altında bu-lunan 23 Temmuz sene 324 tarihinden başka bir tarih de tespit edilememiştir.
 9. Türkiye Büyük Millet Meclisi Yıllık : Ankara 1928 (3. devre 1. İçtima, VI, 302 s. 73 s. res).43
 10. Türkiye Cumhûriyeti İstanbul Şehremâneti Salnâ-mesi : İstanbul 1926 (28 sayfa).44
 11. Umman : Şimdilik cuma, pazar, çarşamba günleri neşr edilir siyasî, fennî, edebî, musavver Osmanlı gazetesidir. İstanbul 12 Kânûnuevvel 1324 / 1 Zil-hicce 1326 / 25 Kânûnuevvel 1908 (4 sayfa).
 12. Urfa Hakkında Tabiî, Coğrafî, İçtimâî, İktisâdî, Târihî Mülkî Mâlûmâtı Câmî Salnâme : İstanbul 1297 (223, 1 s., resimli).
 13. Utarid : Her lisanda îlânât gazetesi, menâfi ticâriye ve sanâyi-i Osmâniyeye hâdim. İstanbul (Osman-lıca- Rumca, Fransızca) 1909 (14 sayfa, 4 sayfa Os-manlıca, 4 sayfa Rumca, 4 sayfa Fransızca, 2 sayfa Yunanca).
 14. el-Üfürük : Meşâhir-i remelândan Ebü’l-Hüda Efendinin asırda bir defa eşref saatte neşr edil-mek üzere başladığı risale-i gayr-ı mevkutenin bir nüshası elde edildiği cihetle tamim-i mündecatı [münderecatı] zımnında icab eden şerhleriyle birlikte tab olunan suretidir. Arapça’ya benzer Türkçe’dir. [İstanbul] 9 Ağustos 1327 (6 sayfa)
 15. el-Üfürüğe Zeylen Körük : Edîb-i lâzımül-efkâr Kara Tahsin tarafından hâsılatı medyun bulunduğu mücevheratçı mağazalarına îtâ edilmek üzere ih-das edilen muhtelifül-münderecat gazetedir. Re-fi ki gibi bir daha çıkmaz, münderecâtı can sıkmaz. İstanbul [1324 / 1908] (4 sayfa).
 16. Üsküp Vilâyeti Salnâmesi : Üsküp 1311 / 1893-1894 (239 sayfa).45
 17. Üsküb = Shkupi : gaset’e perjavshme. Şimdilik haftada bir defa neşrolunur. Üsküp 29 Gushti E Hane 1911 (4 sayfa, 2 sayfa Osmanlıca 2 sayfa Arnavutça).
 18. Üsküdar Amerikan Kız Lisesi Rehberi : İstanbul 1926-1927..46
 19. Vatan : Şimdilik çarşamba günleri çıkar, hak ve ha-kikatı yazmaktan çekinmez, menfaat-ı vatanı hiç bir şeye değişmez Osmanlı gazetesidir. Manastır 1 Haziran 1327 (4 sayfa).
 20. Wilson : Manisa 1919.47
 21. Yaş Tatar Yazıları : [m.y.] 1330 (Tatarca).48
 22. Yemen : İlan. San’a – Yemen 22 Kânunuevvel 1288 / 3 Zilkade 1289 (4 sayfa) (İlan nüshası Yemen gazetesinin yayınlanacağını duyurmak amacıyla basılmış nüshadır).
 23. Yeni Edremit Mecmuası : On beş günde bir neşro-lunur fennî, ilmî, iktisâdî Türk mecmuasıdır. Edre-mit 25 Mayıs 1334 / 1918 (4 sayfa).49
 24. Yeni Eğlence : Haftalık mizah gazetesi. İstanbul 10 Haziran 1337 (8 sayfa).
 25. Yeni İzmir : Şimdilik ayda bir neşrolunur resimli mecmuadır. İzmir Nisan 1341 (20 sayfa).
 26. Yeni Mektep = l’Ecole Nouelle : İstanbul 1325 / 1909 (Sadece yazarın kişisel arşivinde bulunan bir yayındır).
 27. Yeni Nesil : Ayda bir neşrolunur talebe mecmuası-dır. Sivas [t.y.], (22 sayfa).
 28. Yeni Sahne : İstanbul 1336-1337 (20 sayfa, resimli) Sadece Milli Kütüphane EHT Kitap Koleksiyonuna kayıtlı bir yayındır.
 29. Yeni Vakit : Salı ve cuma günleri neşrolunur, ilmî, içtimaî, edebî müstakil gazetedir. Üskü : 14 Mu-harrem 1343 / 4 Ağustos 1925 (2 sayfa).
 30. Yeni Yazı = Yeni Yaze : İlmî, fennî ve bediî Türk mecmuası / Berlin 1340 / 1924 (16 sayfa).
 31. Yenilik : Akşamları neşrolunur. İstanbul 15 Zilkade 1329 / 6 Teşrînievvel 1331 / 6 Teşrînisânî 1911 (4 sayfa) (Saadet Gazetesi’nin 791. sayısı olarak ya-yımlanmıştır).
 32. Yıldız : İstanbul 20 Teşrînievvel 1892 (4 sayfa) el yazısı şapograf baskıdır.
 33. Yıllık : Türk deniz ticareti. İstanbul 1926 (319 sayfa, resimli).
 34. Yuhâ : Mizâh gazetesi, icabı halinde denir edebî yuhâ, fennî yuhâ, siyasî yuhâ. İstanbul 2 Kânûnuevvel 1326 (4 sayfa ) Karikatür altı yazılar Fransızcadır.
 35. Yuldız : Haftada üç mertebe çıkacak, edebî, fennî, maaşî ve siyasî cerîde-i Türkiye’dir / Kazan : [t.y.](4 sayfa).

Yurt : Sanayi-i nefîse ve spor mahfi linin mecmu-asıdır. Bursa 22 Haziran 1339 / 1923 (12 sayfa)(Bursa Yurt Ku-lübü’nün “Resm-i küşâdı münase-betiyle tevzi edilecek meccânî nüshadır”).

 1. Zelzele : “Hukuk-u ibad” yani demokrasi mesleği-nin hâdim ve müdâfi i hür Osmanlı gazetesidir, şimdilik haftada bir defa pazar günleri neşrolu-nur. Edirne 10 Temmuz 1327 / 26 Receb 1329 (4 sayfa).
 2. Zemin : Yevmî, içtimaî gazete, Türk milletinin mecmua-i efkârıdır. İstanbul 5 Haziran 1339 (4 sayfa).
 3. Zirâat ve Ticâret Muhtırası = Agenda, Aide-memoire Agricole et Commerciale : İstanbul 1926 (485+11 sayfa).
 4. Ziraat Vekâleti Kavanin mecmuası : Ziraat, or-man, baytar umuruna müteallik ve ahkâm-ı cârî kavânin, nizâmât, tâlîmat ve muharrerât / İstan-bul 1926 (680, 16 sayfa).
 5. Zuhûrî : Ayda iki defa neşrolunur her şeyden bah-seder gazetedir. Kahire 15 Muharrem 1234 / 10 Mart 1906 (12 sayfa).
 6. Zübdetü’l-Ecvibe min Mecelletü’l-Ahkâmi’l-Adliyye : İstanbul 1300 (34 sayfa).
 7. Zülâl-i İrfan : “Fecr-i istikbal”in hâdim-i efkarı ola-rak on beş günde bir neşrolunur risaledir. Yanya 15 Mart 1327 (10 sayfa).
 8. Zümrüd-i Anka Salnâmesi : İstanbul 1340 / 1924 (112 sayfa, resimli).

KAYNAKÇA:

Kitaplar:

 1. Arap harfl eri ile Türkçe basılmış tıbbî süreli yayınların ince-lenmesi ve İstanbul kütüphaneleri tıbbi süreli yayınlar toplu kataloğu 1849-1928/ Gülten Dinç. İstanbul 1989. (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı yayımlanmamış yüksek lisans tezi.).
 2. Başlangıcından Harf Devrimine Kadar Osmanlı-Türk Sü-reli Yayınlar ve Gazeteler Bibliyografyası ve Toplu Kataloğu: 1828-1928 = A bibliography and union catalogue of Otto-man-Turkish serials and newspaper from beginning to the introduction of the modren Turkish alphabet 1828-1928 = el- Bibliyografya ve’l-fihrisu’l-muvahhid li sahafetü’l-Osmaniyye-Türkiyye (ed-devriyat ve’l-sahaf) mine’l bidaye ile servet-i tağyiri’l-ahref (1828-1928) / Hasan Duman; çevirenler: Christopher Bailey, Cengiz Ketene, Musa Yıldız.- -Ankara: Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, 2000, cilt 1-3.
 3. Beyazıt Devlet Kütüphanesi Hakkı Tarık Us Koleksiyonu Süreli Yayınlar Kataloğu = Periodicals catalogue of the Hakkı Tarık Us collection preserved in the Beyazıt State Library/ Selahattin Öztürk, Abdurrahman M. Hacıismailoğlu, Mu-hammed Hızarcı. –Tokyo: Kültür ve Turizm Bakanlığı Beyazıt Devlet Kütüphanesi; Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi, 2010.
 4. 1928’e kadar İzmir’de Çıkmış Türkçe Kitap ve Süreli Yayınlar Kataloğu / Ö. Faruk Huyugüzel.–İzmir: Ege Üniversitesi Ede-biyat Fakültesi, 1996.
 5. Eski Harfl i Çocuk Dergileri / Cüneyd Okay.–İstanbul Kita-bevi, 1999.
 6. Eski  Harfl i  Mühendislik Dergileri : inceleme.  / Cüneyd Okay. — İstanbul Kurtiş Matbaası, 2004.
 7. Eski Harfl i Türkçe Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu.–Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı, 1987. 1. cilt.
 8. Hakkı Tarık Us Kütüphanesi Kataloğu: Süreli Yayınlar / Se-lahattin Öztürk, Abdurrahman M. Hacıismailoğlu, Muham-med Hızarcı.–İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Kültür Müdürlüğü, 2006.
 9. Osmanlı SalnÂmeleri ve Nevsalleri Bibliygrafyası ve Toplu Kataloğu = a bibliograhy and unrion catalogue of Ottok-man year boks = bibliyografya ve’l-fihrisü’l-muvahhid li’l-salnamat ve’n-nevsalati’l-Osmaniyye/ Hasan Duman; çev. Christopher Bailey , Musa Yıldız.–2. bs., Ankara: Enformas-yon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, 2000, cilt 1-2.
 10. Osmanlıca Süreli Yayınlar Üzerine Bir Bibliyografya De-nemesi / Cüneyd Okay. –Ankara : GEzgin Kitabevi. 2000.
 11. Periodicals in Turkish and Turkic languages a union list of holdings in U.K. Libraries/ nşr. Muhammad Isa Waley.–Oxford: Middle East Librairies Committe, 1993.
 12. Seyfettin Özege Bağış Kitapları Kataloğu: Kitap adı, yazar adı, konu, süreli yayınlar, haritalar ve atlaslar / Ali Bay-ram, Sadi Çöğenli.–Erzurum: Atatürk Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 1989, 6. cilt.
 13. Türk Basın Tarihi 1831-1923, Tanzimat, Meşrutiyet, Milli Mücadele dönemleri/ Hülya Baykal.–İstanbul Afa Matbaacı-lık, 1990.
 14. Türk Basın Tarihi: 1728-1922 : 1831-1922: Osmanlı İm-paratorluğu / Fuat Süreyya Oral.– [y.y.]: Yeni Adım Matbaası, [t.y.] 1. Kitap.

 Makaleler:

 1. Birinci, Ali, Meşrutiyet Matbuatı I-V, Kudret Emiroğlu /Meşrutiyet Matbuatı VI. Kebikeç dergisinin 2-6 ve 9. sayıla-rında yayımlanan 6 makaleden oluşan yazı dizisi.
 2. Öztürk, Selahattin / Osmanlıca Eğitim, Çocuklar ve Genç-lere Dair Düreli Yayınlar (bir bibliyografya denemesi)”/ Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) İstanbul, EDAM, cilt 1 sayı 1 Haziran 2001, 206-223.
 3. Öztürk, Selahattin / İsim Değiştiren Osmanlıca Gazete ve Dergiler Bibliyografyası / Müteferrika, Yaz 2016/1, sayı 49. Sayfa 249-282.
 4. Öztürk, Selahattin / Osmanlıca Askeri Süreli Yayınlar Bibliyografyası / (Yayın hazırlıkları devam eden Türk Askeri Kültürü isimli yayın projesi için hazırlanmış bir bibliyografya.
 5. Varlık, Bülent. Eski Harfl i Türkçe (EHT) Süreli Yayınlar Kata-loklarına (Kataloglarına) Ek I-V, adıyla Müteferrika: Kitabiyat Dergisi’nin 46, 48-51. sayılarında yayımlanan makaleler.

Bu makaleler dışında pek çok çalışma bulunmakla birlikte söz konusu çalışmaların büyük bir kısmı yukarıda verilen basılı katalog ve bibliyografyalarda yer alan bilgilerin tekrarı mahiyeti taşıdıklarında burada zikredilmemiştir.